Bokens innehåll

Förord

Kapitel 1
"Blick för det levande"

Kapitel 2

"En översinnlig verklighet"

Kapitel 3
"Människans inre konstitution"

Kapitel 4

"Det meditativa övandet"

Kapitel 5

"Det moraliska övandet"

Kapitel 6

"Tanke, känsla, vilja"

Kapitel 7

"Andlig forskning - en möjlighet"

Kapitel 8

"Skilda epoker, skilda övningsvägar"

Kapitel 9
"Antroposofin som kulturimpuls — en efterskrift "

Studiehandledning


Litteratur

Förord

Intresset för olika antroposofiska aktiviteter har ökat under senare år, både i Sverige och i andra länder.
Waldorfskolorna, de antroposofiskt orienterade verksamheterna inom läkepedagogik och medicin, den biodynamiska odlingsmetoden -och inte minst den pedagogiska och konstnärliga utbildning, som bedrivs vid Rudolf Steinerseminariet i Järna, har dragit uppmärksamheten till sig.
Strömmen av studiebesök vid de olika institutionerna tycks bli allt tätare. De som leder visningarna uppmanas ofta av besökarna inte bara att berätta om det de gör i det dagliga arbetet, utan också om den andliga bakgrunden.
Den uppgift, som jag har föresatt mig i den här boken, är att berätta om den antroposofiska kunskapsvägen på ett sätt som är begripligt för människor utan förkunskaper inom området.
I de första kapitlen ges några aspekter på antroposofins förhållande till den gängse naturvetenskapen och psykologin, och sedan kommer framställningen in på den skolningsväg med bestämda inre övningar, som beskrevs av Rudolf Steiner och med vars hjälp han själv nådde fram till sina insikter om översinnliga verkligheter. Jag försöker bland annat ge ett perspektiv på den svåra och viktiga frågan i vilken mån det är befogat att beteckna antroposofin som en form av vetenskaplig forskning.
Men boken vänder sig inte bara till människor, som vill ha en allmän orientering om den antroposofiska kunskapsvägen, utan också och alldeles särskilt till dem som själva vill bedriva en inre skolning, eller som åtminstone funderar på att börja med en sådan. Beskrivningen av olika inre övningar och av de själsligt stärkande
och läkande verkningar, som de kan leda fram till, är därför ganska utförlig. Jag har också ansett det viktigt att foga in ett kapitel där den övningsväg som har sin utgångspunkt hos Steiner jämförs med andra skolningsvägar i historien och i vår egen tid.
Eftersom den antroposofiska kunskapsvägen har skildrats både ur vetenskapliga och vardagsnära, rent praktiska aspekter och fått en såpass ingående belysning, har det inte blivit mycket utrymme över för att beskriva de insikter som den leder fram till.
Läsaren kommer tyvärr inte att hitta några avsnitt som belyser frågorna om upprepade jordeliv eller om antroposofins förhållande till kristendomen och andra religioner, och inte heller någon utförlig framställning om antroposofins praktiska tillämpningar inom exempelvis det konstnärliga, det pedagogiska och det sociala området.
En rad kapitel om frågor av det slaget är planerade och delvis skrivna, men har helt enkelt inte fått plats. Jag hoppas kunna återkomma till de problemen i annat sammanhang. Dessutom vill jag erinra om det faktum, att det numera finns en rad böcker som berättar om Rudolf Steiners livsverk och dess konsekvenser på olika livsområden. Se litteraturförteckningen.
Till slut skulle jag vilja rikta ett varmt tack till Magda Engqvist, Walter Liebendörfer och Ragnar Wiedersheim- Paul, som alla tre har läst igenom kapitlet "Blick för det levande" i dess preliminära form, och givit en rad viktiga och värdefulla anvisningar för den definitiva utformningen.

Frans Carlgren

Till första kapitlet>>