Bokens innehåll

Förord

Kapitel 1
"Blick för det levande"

Kapitel 2

"En översinnlig verklighet"

Kapitel 3
"Människans inre konstitution"

Kapitel 4

"Det meditativa övandet"

Kapitel 5

"Det moraliska övandet"

Kapitel 6

"Tanke, känsla, vilja"

Kapitel 7

"Andlig forskning - en möjlighet"

Kapitel 8

"Skilda epoker, skilda övningsvägar"

Kapitel 9
"Antroposofin som kulturimpuls — en efterskrift "

Studiehandledning


Litteratur

Litteratur

Numera finns en mycket omfattande litteratur om antroposofin och dess praktiska tillämpningar på olika områden.
I den här förteckningen medtas endast sådana verk, som har mer grundläggande karaktär, och som av olika skäl kan ha speciellt intresse för en svensk publik. Tysk- och engelskspråkiga verk anförs bara i undantagsfall.
Rudolf Steiners verk är - om intet annat anges - utkomna på Antroposofiska Bokförlaget.


Rudolf Steiners liv och verk

Frans Carlgren, Arne Klingborg: Rudolf Steiner. Liv och verk. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1972.

John Davy: Work arising from the life of Rudolf Steiner. Rudolf Steiner Press, 1975.

Johannes Hemleben: Rudolf Steiner. Larson, 1975.
A P Shepherd: Rudolf Steiner och antroposofin. Natur och Kultur,
1975.

Rudolf Steiner: Mitt liv. Antroposofiska Bokförlaget.


Antroposofi (skrivna verk)

Oskar Borgman Hansen: Antroposofi. Rudolf Steiners bidrag til videnskab, kunst og religion. Berlingske Leksikon Bibliotek, 1979.

Rudolf Steiner: Frihetens filosofi. 1977.
-"- Fyra mysteriedramer.
-"- Grunddragen av vetenskapen om det fördolda, 1979.
-"- Hur uppnår man kunskap om de högre världarna? 1977.
-"- Teosofi, 1976.


Antroposofi (stenograferade föredrag av Rudolf Steiner)

Rudolf Steiner: Det onda i ljuset av kunskapen om anden, 1962.
-"- Hur kommer man till kunskap om upprepade jordeliv?, 1975.
-"- Johannesevangeliet, 1975.
-"- Lukasevangeliet, 1969.
-"- Markus evangeliet, 1974.
-"- Matteusevangeliet, 1966.
-"- Vad innebär den esoteriska utvecklingen för människan?, 1976.
-"- Vägen till översinnlig erfarenhet och kunskap såsom grundval
för en förståelse av människan, 1973.


Naturvetenskapliga frågor

Jochen Bockemiihl (red): Erscheinungsformen des Ätherischen. l. Verlag Freies Geistesleben, 1977.

Magda Engqvist: Gestaltkräfte des Lebendigen. Vittorio Kloster-mann, 1970.

J W Goethe: Färglära. Redigerad och kommenterad av docent Pehr Sällström. Kosmos förlag, 1976.

J W Goethe: Växternas Metamorfos. Kosmos förlag, 1959.

Ernst Lehrs: Man or Matter. Introduction to a spiritual under standing of Nature on the basis of Goethe's method of training observation and thought. Faber and Faber, 1952.

Lili Kolisko: Physiologischer und Physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleiner und kleinster Entitäten. Der Kommende Tag, 1923.

Wilhelm Pelikan und Georg Unger: Die Wirkung potenziierter Sub-stanzen. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1965.

Potenziierte Heilmittel: Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis von dynamisierten Substanzen. Mit Beiträgen von Willem F Daems, Ernst Marti, Wilhelm Pelikan, Georg Unger, Alla Selawry, Heribert Kaufmann. Freies Geistesleben, 1971.

Theodor Schwenk: Grundlagen der Potenzforschung. Arlesheim/ Schwäbisch-Gmund. Weleda-Verlag, 1954.

A och O Selawry: Kupferchloridkristallisation in Naturwissenschaft und Medizin. Gustav Fischer Verlag, 1957.


Waldorfpedagogik

Frans Carlgren och Arne Klingborg: Insyn i waldorfskolan. Kosmos förlag, 1977.

Frans Carlgren: Waldorfpedagogiken - en framtidsmodell? Larson förlag, 1979.

Christoph Lindenberg: Waldorfskolan. Bonniers, 1977.

Freya Jaffke: Leksaker som föräldrar kan göra själva. Telleby, 1978.

Karin Neuschiitz: Lek med mjuka dockor. Larson förlag, 1979.

Rudolf Steiner: Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt. Antroposofiska Bokförlaget, 1980.

Rudolf Steiner: Om folkpedagogik. Föredrag hållna i Stuttgart 1919.
Människokunskap som grundval för pedagogik och didaktik. Föredrag hållna i Dornach, Schweiz, 1922.


Antroposofiskt orienterad läkepedagogik och medicin

Lars-Erik Essen: Rättslös hälsa. En debattbok om naturläkemedel. Bokförlaget Vita Nova 1974.

Lars-Erik Essen: Vad är naturläkemedel och hur bör deras laggivning utformas?, 1975.

Karl König: Läkepedagogisk diagnostik. Telleby, 1979.

N O Jacobson (red): Nya vägar till hälsa. Innehåller uppsatser om antroposofiska insatser på medicinens och hälsovårdens område av bl.a. Jerker Engborg, Frans Carlgren, Otto Wolff och Georg Unger. Natur och Kultur, 1975.

Bernard Lievegoed: Sociala gestaltningar inom arbetslivet. Telleby, 1978.

Werner Pache: Uppfostran och undervisning av barn i behov av själslig vård. Kosmos, 1978.

Rudolf Steiner och Ita Wegman: Grunderna för hur antroposofin berikar läkekonsten. Kosmos förlag, 1978.
Biodynamisk odling och näringslära

Kjell Arman och Bo Pettersson: Alternativa odlingsformer, del 3. Biodynamisk odling. LT, 1979.

Kjell Arman: Dynamiken i det levande. En introduktion till antroposofi och biodynamisk odling. Kosmos förlag, 1976.

Kjell Arman: Jord och bröd. Handbok i biodynamisk odling. Kosmos förlag, 1977.

Kjell Arman: Odla biodynamiskt. ICA-förlaget, 1979.

Annelies Schöneck: Dagligt bröd. Syrans förlag, 1980.

Annelies Schöneck: Mjölksyrejäsning av grönsaker. Syrans förlag, 1980.
Rudolf Steiner: En lantbrukskurs. Föredragsserie. Kosmos förlag,
1975.


Småskrifter

Argument mot TV av Karin Neuschiitz.

Barnets värld. Waldorfpedagogiken i förskoleåldern. Särtryck ur tidskriften På Väg.

Cancer och cancerbehandling. Fyra artiklar skrivna av antroposofiska läkare. Den antroposofiskt orienterade läkepedagogiken i Sverige. Av Marit Laurin.

En väg in i livet. Presentation av några läkepedagogiska hem i Järnatrakten.

Fysiska och eteriska krafter i naturen. Två artiklar av Magda Engqvist.

Läkekonst i nytt perspektiv av dr Walter Holtzapfel.

Läkepedagogiska metamorfoser. Utgiven av föreningen Solbergahemmets läkepedagogiska institut.

Miljö som ger liv. Katalog från utställningen i Malmö konsthall
1976. Av Frans Carlgren.

Något om potentiering och antroposofisk medicin. Artiklar från FALK:s medlemsblad 1974-75.

Några bilder från Ytterjärna. Landskap och verksamheter. Av Arne Klingborg.

Vidarkliniken. Informationsskrift om ett planerat sjukhus i Järna. Av Bengt och Berit Löfström.

Växtprodukters kvalitet vid vanlig och vid biodynamisk odling.
Undersökningar gjorda av Nordisk forskningsring i Järna i samarbete med Lantbrukshögskolan i Uppsala.


Verk som åberopats i boken och som skrivits av icke antroposofiska författare

Hannes Alfvén: Atomer och människor. Kooperativa förbundets bokförlag, 1950.

Lucius Apuleius: Den gyllene åsnan. Tidens förlag, 1960.

Julius Bahle: Keine Angst vor dem Sterben. Hemmenhofen an Bodensee,1963.

Niels Bohr: Atomfysik och mänskligt vetande. Aldus, 1959.

Paul Brunton: The wisdom of the Overself. Rider, 1974.

Jan Grönholm: Helhetssyn och framtidstro. Liber förlag, 1979.

Hans Hof, Wilfrid Stinissen: Meditation och mystik. Verbum, 1972.

Nils-Olof Jacobson: Liv efter döden? Zindermans, 1971.

C G Jung: Mitt liv. Wahlström & Widstrand, 1979.

John Landquist: Psykologi. Bonniers, 1946.

Frank W Lane: Djurens underliga värld. Norstedts, 1951.

Charles Lindbergh: Spirit of St Louis* Den första atlantflygaren berättar. Bonniers, 1954.

Gunnar Lundquist: Psykiatri och mentalhygien. Svensk sjuksköterske-förenings förlag, 1963.

Jacques Lusseyran: And there was Light. Heinemann, London, 1964.

Raymond A Moody: I dödens gränsland. Natur och Kultur, 1977.

Lis Mortensen: Når j eg ser din himmel. Borgen förlag, 1979.

lan Oswald: Sömnen. Rabén & Sjögren, 1968.

Wilder Penfield: The mystery of the mind. Princeton University, 1975.

Harald Schjelderup: Den dolda människan. Orion/Forum, 1962.

Victor F Weisskopf: Vid kunskapens gränser. Prisma, 1964.

Ernest Wood: Yoga. Penguin Books, 1959.