Gårdar

Yttereneby och Skilleby Gård

Yttereneby/Skilleby Gård producerar mjölk, kött och brödsäd på totalt 135 ha åker. Den rymmer även Skilleby Trädgård vars gödsel kommer från gården. Här finns 52 mjölkkor, 28 tackor och 2 hästar. Mjölken säljs delvis till ARLA ekomjölk och delvis till Järna Mejeri.

Djuren slaktas på Stigtomta slakteri och köttet marknadsförs genom Järna Odlarring till den lokala marknaden. Brödsäden går till Saltå Kvarn och Bageri.

Bonden på Yttereneby sköter även odlingarna på Biodynamiska Forskningsinstitutets försöksgård Skilleby. Biodynamiska Forskningsinstitutet driver här långliggande försök med fasta försöksrutor på samtliga skiften i den femåriga växtföljden. I försöken som startade redan 1991 studeras hur olika former och mängder av stallgödsel och en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar markens bördighet, skördarnas storlek och produkternas kvalitet.

På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar till att minska växtnäringsförlusterna samt anläggningar för att mäta hur mycket växtnäring åkermarken förlorar. En promenadslinga med skyltar beskriver försöken, visar resultaten och hur ett biodynamiskt jordbruk med växtodling och djurhållning fungerar. Yttereneby/Skilleby Gård ingår i BERASprojektet och motsvarar väl genomsnittet i Svenskt jordbruk vad gäller växtodling och djurhållning. Försöksresultaten visar hur överskottet av växtnäring och de förluster de leder till från jordbruket kan mer än halveras i jämförelse med dagens konventionella jordbruk.

YTTERENEBY GÅRD 08-551 503 88

SKILLEBY GÅRD 08-551 577 02

Nibble Gård

Nibble Gård är en mjölkproducerande gård med 42 mjölkkor, avelstjur, 5 tackor, 2 hästar och med 97 ha åker. All mjölk levereras till Järna Mejeri som ligger på gården. Liksom på övriga biodynamiska gårdar har man inte fler djur än man huvudsakligen kan försörja genom gårdens egen foderproduktion. Därutöver producerar gården brödsäd som säljs. Förutom beten så har Nibble Gård en valldominerad växtföljd med klöver och gräs. På gården finns dessutom ett litet bageri – Nibble Bageri där man kan köpa dagsfärskt bröd. Gården motsvarar väl kravet på en ekologisk kretsloppsgård utan vare sig kemisk bekämpning eller inköpt växtnäring i form av handelsgödsel och importerade fodermedel. Genom en balanserad djurhållning kan man effektivt återanvända växtnäringen från den egna gödselproduktionen. Överskotten och förlusterna av växtnäring är därför små. Särskilt om man jämför med sådana konventionella djurgårdar som genom en långt driven specialisering har för mycket djur. På gården ligger också Järna Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt välanpassat jordbruk fungerar. Bakom gården ligger Nibble Skogsbrynsby – en ekoby med radhuslängor för medarbetare
i verksamheterna.

TEL 08-551 504 44

Skäve Gård

Skäve Gård består av 135 ha åker som försörjer gårdens 47 mjölkkor, ungdjur och kalvar med eget foder. Liksom övriga biodynamiska gårdar driver den ett mångsidigt jordbruk. Utöver mjölk- och köttproduktion odlas brödsäd som säljs till Saltå Kvarn. På gården finns dessutom en rad andra aktiviteter som gör Skäve till en särskilt dagtid väl befolkad och varierad arbetsplats. Här finns trädgårdsodling, läkepedagogisk socialterapeutisk vård och omsorgsverksamhet, ridverksamhet, lunchservering och småskalig livsmedelsförädling. Här har också Ekobanken sina lokaler i en äldre renoverad magasinsbyggnad.

TEL 08-410 283 04

Håknäs Gård

Håknäs Gård har 52 ha åker och föder upp tjurkalvar från de andra mjölkproducerande biodynamiska gårdarna i Järna. Köttproduktionen och försäljningen är inriktade på den lokala marknaden genom Järna Odlarring under varumärket Järna Kött. Vi har här ett exempel på en samverkan som möjliggör en viss specialisering men som tillsammans med övriga gårdar gynnar helheten. Själva slakten sker liksom för övriga Järnagårdar på Stigtomta slakteri. Utöver djurhållningen som baseras på eget foder odlas brödsäd som vidareförädlas av Saltå Kvarn i Järna. Håknäs arealer gränsar delvis till Järnafjärden, och här banar sig Moraåns ravin från Saltå by ner mot Östersjön och mynnar ut vid Pilkrog. I den nedre delen av Moraån finns både laxöring och bäver.

TEL 08-08-551 503 24

Davidsta

Davidsta är en gård med 260 ha åker belägen i ett kuperat landskap utanför Gnesta. På gården finns 10 suggor som producerar
20 ekologiska slaktsvin/sugga och år. Vidare finns här 80 amkor med kalvar och ungnöt samt 20 tackor

TEL 0158-31233