Inget samarbete mellan Rudolf Steinerhögskolan och Stockholms universitet

Här kommer kommentarer och en sammanfattning om det avbrutna samarbetet mellan Stockholms universitet och Rudolf Steinerhögskolan från Anders Gustavsson, ordförande för Lärarutbildningsnämnden på Stockholms universitet och Stefan Nordlund, dekanus, Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet.

"Litteraturen som används vilar inte på vetenskaplig grund och att utrymmet för vetenskapligt grundad ämnesteori i kurserna är alltför begränsat"

Stockholms universitet har från den 1 januari 2008 övertagit ansvaret för den verksamhet som tidigare bedrevs vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), bland annat två studiegångar inom lärarprogrammet med inriktning mot waldorfpedagogik. Institutionsansvaret för rubricerade lärarutbildning ligger från och med övergången vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapsprocesser (UTEP), vid Naturvetenskapliga fakulteten, som har det övergripande ansvaret för de nämnda lärarutbildningarnas genomförande och kvalitet.

Utgångspunkten vid Stockholms universitets övertagande av den särskilda lärarutbildningen med inriktning mot waldorfpedagogik var att skriva ett nytt avtal om förlängt samarbete. Samtidigt som arbetet med detta pågick - i samråd med Rudolf Steinerhögskolan (RSH) - pågick också det ordinarie arbetet med kursplaner för lärarutbildningarnas olika kurser.

Vid en granskning av elva kursplaner avseende utbildningen på RSH har Naturvetenskapliga fakultetsnämnden den 4 juni 2008 beslutat att de inte kan fastställas på grund av att litteraturen som används inte vilar på vetenskaplig grund och att utrymmet för vetenskapligt grundad ämnesteori i kurserna är alltför begränsat.

Vidare har Naturvetenskapliga fakultetens dekanus, efter samråd med dekanerna för  Samhällsvetenskapliga respektive Humanistiska fakulteten konstaterat: Med utgångspunkt i de inskickade förslagen till kursplaner och medföljande litteraturlistor samt de studiehandledningar för motsvarande kurser som finns tillgängliga på RSH:s hemsida gör vi bedömningen, att den litteratur och det ämnesteoretiska innehåll som finns i de nu ej godkända kursplanerna speglar det som RSH anser centralt i utbildningen till lärare med Waldorfinriktning.

Detta medför att det enligt vår bedömning inte kan vara möjligt att ändra de föreslagna kursplanernas innehåll och litteratur på ett så avgörande sätt att dessa skulle kunna godkännas samtidigt som det som specifikt karakteriserar utbildningen inom Waldorfinriktningen behålls.

Lärarutbildningsnämnden har, mot denna bakgrund, den 18 juni 2008 beslutat att det inte finns förutsättningar för att fortsätta bedriva lärarutbildningen med inriktning mot waldorfpedagogik i samarbete med RSH och nämnden har som en konsekvens av detta beslutat att inställa antagningen av studerande till höstterminen 2008 och att successivt avveckla den nämnda inriktningen inom lärarutbildningen. Redan antagna studenter kommer att kunna fullfölja sina studier som planerat. De mera detaljerade villkoren för detta har fastställts i ett särskilt avtal som undertecknats av RSH och Stockholms universitet.