Antroposofiska Sällskapet

– att vakna upp inför varandra

Antroposofiska Sällskapet är en förening för alla som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom de många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofi.

I vår tid söker allt fler människor ett andligt livsinnehåll – en andlig kraftkälla – som kan inspirera till ett ansvarsfullt och mer medvetet förhållande till de uppgifter vi står inför, både i förhållande till den yttre miljön, till samhället och till varandra.

Idag kan man uppleva att människor i allmänhet uttrycker ett behov av att tydligare kunna se sambanden i världen, hur allt hänger samman, en längtan efter att se helheten och själv känna sig som en del av den. Att förstå världen och sin egen relation till den. Att i det inre livet stå i en relation till allt som
kommer en till mötes.

Det är betydelsefullt att människor som söker ett djupare livsinnehåll kan få tillfälle att mötas kring de angelägna uppgifter och utmaningar som nuet och
framtiden ställer oss inför, både som mänsklighet och som individer. Genom att mötas i sammanhang där man får möjlighet att uppleva varandras frågeställningar, kan en process, som ger öppningar för nya möjligheter och perspektiv, bli alltmer levande och tydlig. I seminarier och konferenser, i studiegrupper och genom konstnärligt övande, får man möjligheter att lära känna hur antroposofin kan inspirera till nya idéer och impulser. Genom andra
människors och sina egna individuella bemödanden, kan man på ett levande sätt uppleva ett uppvaknande inför det andliga.

Antroposofiska Sällskapet finns i många länder över hela världen. Goetheanum i Dornach, Schweiz, är det internationella kultur- forsknings och konferenscentret för antroposofin. I Sverige finns ett landssällskap med sekretariat och lokaler
i Kulturhuset i Ytterjärna. Runt om i landet finns många verksamheter och även många studiegrupper inom Antroposofiska Sällskapet, som på olika vis arbetar med antroposofi som inspirationskälla.

Antroposofiska Sällskapet arrangerar även många olika evenemang. Alltifrån konferenser, studiedagar och föreläsningar, till festivaler och konserter.

Antroposofiska Sällskapet är öppet för alla som är intresserade av antroposofi och vill stödja de antroposofiska initiativen. Inga förpliktelser eller förväntningar
finns förutom en medlemsavgift. Många av medlemmarna är aktiva på olika sätt, men många väljer också att enbart vara stödmedlemmar.

Begreppet ”antroposofi” användes först av Rudolf Steiner i början av 1900-talet. Det kommer från grekiskans ”antropos” som betyder människa och ”sofia” som är det grekiska ordet för visdom.

Den antroposofiska rörelsen i Sverige

Det Antroposofiska Sällskapet i Sverige grundades i januari 1913, verksamheten bestod länge till största delen av fredrag, kurser och studiecirklar.

1935 grundades det första läkepedagogiska institutet i Järna, Mikaelgården som nu funnits i snart 70 år. I anslutning till verksamheten växte det fram en biodynamisk trädgård, och ett par läkare började tillämpa antroposofisk-pedagogiska metoder i arbetet.
Efter hand startades flera läkepedagogiska verksamheter i Järna och så småningom även på andra orter.

1949 grundades Kristofferskolan, den första waldorfskolan i Sverige som hade tolv klasser. 1967 bytte skolan lokaler från nedslitna lokaler på Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm till en nybyggd skolanläggning för 600 elever vid Brommaplan. Där fick skolan både stöd från stat och kommun.

1964 startade Rudolf Steinerhögskolan i Järna i en anläggning som vid seklets början byggts upp av Bruno Liljefors. Verksamheten började med en vinterkurs, som gav en allmän orientering om den andliga bakgrunden samt en introduktion i en rad konstnärliga verksamheter, som framgått ur antroposofin.
Vid seminariet har också andra aktiviteter vuxit fram: trädgårdsanläggningar, jordbruksodling, speciella vattenreningsmetoder med biologiska dammar, en rad konstnärliga verksamheter m.m.

Källa: "Den antroposofiska rörelsen" av Frans Carlgren