Majdagarna 2008

Vägar till en intuitiv metodik

Hur blir antroposofin till metod inom Läkepedagogik och Socialterapi?

Interna nordiska studiedagar för läkepedagogik och socialterapi 30 april –4 maj 2008 i Kulturhuset, Ytterjärna.

Välkomstbrev:

Ärade Läkepedagoger och Socialterapeuter i hela Norden!

Meningen med Majdagarna är att vi kommer samman från alla delar av Norden, från alla olika arbetsuppgifter, med alla nivåer av kunskap och erfarenhet, för att mötas, lära känna varandra, uppleva oss som delaktiga i en internationell rörelse, och få nytt bränsle till vår inre begeistringseld! Därtill har vi möjligheten att utväxla kunskaper och tillsammans närma oss väsentliga frågor som vi möter i vårt dagliga liv, och kanske återvända hem med nya tankar och idéer att bygga vidare på.

De senaste åren har vi arbetat med frågan: Vad är egentligen den antroposofiska metoden inom läkepedagogik och socialterapi?

Rüdiger Grimm vid sekretariatet i Dornach svarade en gång så: Antroposofin är metoden! Då bad vi honom komma och fördjupa vad han menar med detta, och i januari 2007 kom han till Järna och berättade att det som är speciellt för den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin är, att vi kan använda – och använder – intuitionen som metod!

Han beskrev tre förutsättningar för hur vi kan utveckla intuitionsförmågan: den noggranna varseblivningen av och inlevelsen i den andra, kunskapandet om människan i sin helhet och utvecklandet av en etisk hållning till henne ur denna kunskap, samt ett inlärt yrke ur vilket vi kan få säkerheten i förhållande till våra intuitioner – vi kan också kalla dem empati, människokunskap och värdegrund, samt yrkeskunnande. (Se den svenska tidsskriften, LäS nr 7, från maj 2007, sidan 5.)

Rüdiger Grimms beskrivning av hur vi kan gå tillväga för att praktiskt utveckla förmågan till intuition i och för vårt arbete, ligger till grund för årets tema.

Vi har de senaste två åren försökt med en ny ordning för förmiddagarna, där samtalet får en mera framträdande plats. I förberedelsearbetet till Majdagarna nu, har det framkommit att vi kanske inte riktigt har lyckats till fullo med metoden, men att den absolut kan utvecklas vidare. Vi behöver öva den tillsammans, helt enkelt! Så vi gör ett nytt försök, där tanken är att vi börjar med ett konstnärligt bidrag till dagens tema, varefter den aktuella föredragshållaren inleder kort och ger oss ett par frågor till temat. Sedan går vi till samtalsgrupperna och bearbetar dessa och andra frågor kring temat fram till kaffet. Efter pausen kommer så föredragshållarens bidrag.

Denna metod förutsätter ju ett aktivt deltagande från så många som möjligt, så kom med många egna frågor och synpunkter och hjälp till att utveckla tematiken – och framförallt: kom!

I programmet står ”Fria initiativ” på två eftermiddagar. Här är det menat att tyngdpunkten skall ligga på ”initiativ”. Här finns möjligheten att lägga fram något man har på hjärtat till alla som vill lyssna. Men då gäller det att marknadsföra sitt initiativ och förbereda det väl. Anmäl det i förhand eller till expeditionsbordet i foajén när vi samlas.

På lördagseftermiddagen är Dick Tibbling åter beredd att samla intresserade för att berätta om Antroposofiska Sällskapet och Fria Högskolan för Andevetenskap och svara på frågor om detta. Samtidigt äger det rum ett möte för sådana som redan är medlemmar i den Fria Högskolan.

Vi har det mycket speciella förhållandet att påsken är så tidig i år, att Majdagarna sammanfaller med det svenska Valborgsmässofirandet. Men i stället för att flytta Majdagarna bort från Kristi Himmelsfärdshelgen, tar vi in Valborgselden och allt vad därtill hör i årets Majdagar! Och efter elden blir det förfriskningar och musik i Kulturhusets foajé. Ett mötesöppnande som värmer och som det lyser om.

De konstnärliga inslagen på torsdagens och lördagens kvällar har vi anledning att se fram emot! Och på fredagskvällen blir en länge efterfrågad programpunkt äntligen av: en möjlighet att träffas under friare former för att ”bara” umgås.

Söndagens föredragshållare – Ekkehard Fiedler – har många redan lärt känna i olika sammanhang, både här och internationellt. Han är en mycket erfaren och kunnig läkepedagog och utbildare från Friedrichshulde nära Hamburg. Han bygger sitt föredrag på Läkepedagogiska kursens ur-meditation, Punkt och Krets, och dess förhållande till vår strävan mot intuition, som en sammanfattning av årets tema. Det blir på tyska med översättning till svenska.

Vi rekommenderar följande som förberedelselitteratur:
– Rudolf Steiners Läkepedagogisk kurs, särskilt föredragen nr 2 och 10
Rüdiger Grimms föredrag i Järna, ladda hem här!

Varmt välkomna, alla Eldsjälar, till Majdagarna – och Valborg – 2008!

För Aktionskommittén
Jon Geelmuyden