Majdagarna 2009

Människan i människan

Dialog kring identitet och arbetsmetoder

Interna nordiska studiedagar för läkepedagogik och socialterapi 20-24 maj 2009 i Kulturhuset, Ytterjärna.

Välkomstbrev:

Dialog kring identitet och arbetsmetoder inom läkepedagogik och socialterapi

Den läkepedagogiska och socialterapeutiska rörelsen har sin källa i det perspektiv på människan som kom till uttryck i antroposofin i början av förra århundradet. Denna människobild har sedan dess bearbetats och fått omfattande praktiska konsekvenser för människor med särskilda behov runt om i världen. Läkepedagogiken och socialterapin står mitt i tiden med all den mångfald av
behandlingsinriktningar och idéer om människa som finns idag. Det finns oändligt många perspektiv på människan som kommer ur naturvetenskaplig och humanistisk forskning.

Frågan blir alltmer aktuell: Vad är vårt speciella bidrag till dagens samhälle? Vilket behov fyller vi? Därmed aktualiseras frågan om den egna identiteten som terapeutisk rörelse. En identitet som måste bygga på ett öppet sinnelag och intresse för vad andra har upparbetat utifrån sina förutsättningar. I dialog med andras perspektiv och i fördjupningen av de egna utgångspunkterna växer upplevelsen av den egna identiteten fram.

Under årets majdagar vill vi rikta vår uppmärksamhet på olika teman som berör våra arbetsmetoder och förhållningssätt. Under de senaste åren har dagarna inletts med en konstnärlig upptakt som anknyter till förmiddagens tema. Därefter har föredragshållaren ställt frågor till deltagarna som sedan har bearbetat dessa frågor i samtalsgrupper. Efter denna bearbetning hålls ett föredrag till dagens tema.

Erfarenheten har visat att denna ”omvända” ordning på förmiddagarna har haft en gynnsam verkan på det personliga engagemanget. Frågor aktualiseras och bearbetas innan ”svaren” kommer i form av ett föredrag. Vi vill därför fortsätta med denna gestaltning av förmiddagarna även i år.

Hjärtligt välkomna till årets majdagar!

För Aktionskommittén
Dick Tibbling