Kretslopp

Biogasanläggningen på Yttereneby

I ett riktigt kretsloppssamhälle finns inget egentligt ”avfall”. Allt går vidare och blir om inte annat jordförbättringsmedel eller energi.

Inget samhälle är ett perfekt kretsloppssamhälle, men i Järna pågår ständigt försök för att förbättra kretsloppet och minska det miljöbelastande läckaget – spillet – och förvandla det till något nyttigt.

Biogasanläggningen på Yttereneby tar hand om gödseln från Skilleby och Yttereneby Gård i sambruk samt visst avfall från livsmedelsförädlare och storkök i Järna. Den årliga biogasproduktionen i denna kretsloppsanläggning är beräknad till att motsvara över 10 000 liter brännolja. Det innebär att jordbruket blir nettoproducent av förnyelsebar energi.

Biogasproduktionen innebär en dubbel miljövinst eftersom metangas här tas tillvara och blir till en resurs i stället för att bidraga till den globala uppvärmningen. Anläggningen bedöms också minska kväveförlusterna i form av gasformig ammoniak som normalt avgår från kreatursgödsel.

Anläggningen är unik då den är en tvåstegsanläggning med fastgödsel som rötas i det första steget och vars gödselrester efterkomposteras. Den flytande delen pumpas över i steg två där det produceras ytterligare metangas. Den troligen bättre kväveeffektiviteten och kvaliteten på gödseln studeras i odlingsförsök på försöksgården Skilleby.

Detta är en försöksanläggning och arbeten pågår med att justera den för att få bästa kapacitet för att ta hand om olika typer av matavfall. I dag används gas till uppvärmning av bostadshus på gården men önskan finns att förädla gasen till fordonsgas.

Anläggningen har byggts och drivs som ett forsknings- och utvecklingsprojekt av Biodynamiska Forskningsinstitutet.