Ekonära Järna

Initiativ Närodlat

Initiativ Närodlat är en ideell förening där du som konsument kan bli medlem och engagera dig för att förbättra tillgången på lokal mat av hög kvalitet. Föreningens syfte är att främja lokal konsumtion av lokalt odlade produkter av hög kvalitet. Föreningen driver olika projekt som syftar till att övervinna flaskhalsar. Exempel på sådana projekt är samverkan mellan skola och lantbruk, hjälpa lantbrukare att bevara och utveckla lokala sorter med särskilda kvalitetsegenskaper, att utveckla sinnet för kvalitet hos konsumenter genom smakpaneler, ge ut en almanacka med recept som är anpassade till årstiden, utveckla GMO-fria zoner m m.  

TEL 08-551 710 43

Ekobanken

Ekobanken är en ekologiskt och socialt inriktad bank som har finansierat flera av de verksamheter som medverkar i BERASprojektet. Banken har också hjälpt projektet att få stöd bland annat genom att upprätta garantifonder och ge ränterabatter. Banken arbetar transparent vilket innebär att den som har pengar i banken får veta vad pengarna verkar för. Därför publiceras all utlåning till projekt och verksamheter löpande på bankens webbsida och i bankens årsberättelse. Ekobanken är en medlemsbank med cirka 2500 medlemmar och runt 300 lån till projekt som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling på olika platser i landet.

EKOBANKEN, BOX 64, 153 22 JÄRNA
TEL 08-551 714 70
WWW.EKOBANKEN.SE

Biodynamiska Föreningen

Biodynamiska Föreningen bildades 1944 och har sedan dess, som en av de verkliga pionjärerna inom den Svenska miljörörelsen, arbetat för att förverkliga de ekologiska och biodynamiska idéerna i svenskt jordbruk och trädgårdsodling. Biodynamiska Föreningen arbetar för yrkesodlare, fritidsodlare, konsumenter och för alla som vill bevara mångfalden och utveckla den levande landsbygden i Sverige. Kontoret ligger på Skillebyholm.

TEL 08-551 512 25

Svenska Demeterförbundet

På Skillebyholm finns också Svenska Demeterförbundet som bildades 1957 och är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer och ger ut en förteckning över sina godkända odlare. Föreningen ger dessutom ut ett medlemsblad och tillverkar biodynamiska preparat.

TEL 08-551 579 88
WWW.DEMETER.NU

Biodynamiska Forskningsinstitutet (SBFI)

Biodynamiska Forskningsinstitutet (SBFI) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd på Skilleby som är institutets försöksgård. Laboratorium för analysarbeten och kvalitetsundersökningar är inrättade i huvudbyggnaden på Skillebyholm. Forskningsprogrammet har tre huvudinriktningar : Gården, miljön och jordbrukets relation till samhället. Verksamheten utgår från gården som en helhet med både växtodling och djurhållning. I denna helhet utgör växtnäringskretsloppet och växtföljden med baljväxterna en viktig del för kväveförsörjning och markbördighet. Gödselvården med kompostering utgör också centrala delar. Långliggande försök för studier av markens bördighetsegenskaper, produktivitet och produkternas kvalitet har bedrivits sedan 1950-talet och mycket av detta arbete ligger till grund för den ekologiska odlingen i dag. Att det faktiskt är möjligt att långsiktigt driva ett jordbruk som är självförsörjande på foder och växtnäring framgår av att flera av Järnagårdarna har drivits på detta uthålliga sett sedan 1960-talet. Studier av markens bördighetsegenskaper visar att markbördighet och produktionsförmåga på lång sikt ökar i dessa system. Det nuvarande långtidsförsöket på Skilleby startade 1991. Där jämförs effekterna av komposterad och icke komposterad gödsel samt av de gödsel- och växtpreparat som används i biodynamisk odling. Ett doktorandarbete pågår speciellt rörande kvalitet och odling av morötter. Arbeten pågår också med bildskapande kvalitetstestmetoder. Forskarna samarbetarmed Sveriges lantbruksuniversitet och institutet har ett omfattande kontaktnät med forskare i övriga Norden och internationellt. SBFI har tagit initiativet till Östersjöprojektet BERAS och är också samordnare för projektet där institutioner från åtta Östersjöländer ingår som partners. Institutet har byggt och driver också utvecklingsarbetet med biogas som en förnyelsebar energikälla på gårdsnivå.
Utförligare information och rapporter finns på institutets hemsida.

TEL 08-551 577 02
WWW.JDB.SE/SBFI

Associera Lantbruksrådgivning

Har också sitt kontor på Skilleby och har ett nära samarbete med Biodynamiska Forskningsinstitutet. Associera Lantbruksrådgivning
står till förfogande för lantbrukare som vill utveckla verksamheter med det lokala kretsloppet som idé. Rådgivning kan ofta erbjudas kostnadsfritt genom samarbete med länsstyrelserna.

TEL 08-551 520 43
WWW.LANTBRUKSRADGIVNING.SE

BERAS

BERAS står för Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society och är ett till 60 procent EU-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt med 20 partners i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet utgår från goda exempel i dessa länder, och syftet är att dokumentera vilka möjligheter som finns att skapa ett mer effektivt kretsloppsjordbruk och en mer lokal eller regional, livsmedelsförsörjning. Åtgärder som skulle minska utsläppen av närsalter till Östersjön, minska förbrukningen av icke förnyelsebar energi, minska växthuseffekten samt innebära att användningen av kemiska bekämpningsmedel upphör. Cirka 50 ekologiska kretsloppsjordbruk har studerats under tre år. Gårdarnas lägen inom Östersjöns avvattningsområde är markerat med röda punkter på kartan. Resultaten visar att det skulle vara möjligt att halvera kvävebelastningen på havet genom en lägre intensitet i jordbruket och med en sådan fördelning och balans mellan växtodling och djurhållningen så att växtnäringen i stallgödsel kan återutnyttjas mer effektivt. Även fosforbelastningen skulle minska då inga överskott skulle uppstå, så som i dag sker på intensivadjurgårdar. Hur stor minskningen av fosfor skulle bli är svårare att beräkna. Vid en total omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk skulle också förbrukningen av ändliga naturresurser som fossil energi, fosfater och importerade fodermedel som sojaprotein från Sydamerika minska kraftigt. Om man tänker sig ett väl genomfört ekologiskt kretsloppsjordbruk tillämpat i hela Östersjöregionen inklusive de Baltiska länderna och Polen enligt Järnas modell så skulle produktionen av livsmedel inte minska totalt för området. En del av fläsk och fjäderfäköttkonsumtionen skulle dock behöva bytas ut mot nötkött eftersom andelen vall skulle bli större än i dagens konventionella jordbruk. Den biologiska mångfalden och fågellivet skulle också gynnas av en slopad användning av bekämpningsmedel, i kombination med ett mer varierat jordbruk, med mera gräs och klöverodling. En mera lokal självförsörjning med ekologiska livsmedel skulle enligt resultaten från BERAS-projektet innebära att betydligt mindre fossil energi förbrukades och att mindre växthusgaser från livsmedelskedjan (produktion, förädling, distribution) släpptes ut. Kombinerat med en mer vegetarisk kost skulle växthuseffekten från livsmedelskedjan kunna minska med cirka 40 %. En omställning
av hela jordbruket och i ännu större omfattning hela livsmedelssystemet, skulle innebära betydande förändringar i strukturen i områden där man i dag har drivit fram ett starkt
specialiserat jordbruk och en centraliserad livsmedelsindustri. Men det skulle också gynna den lokala ekonomin och social- och kulturell mänsklig samverkan på landsbygden. I ett land som Polen skulle man kunna vitalisera den landsbygdsstruktur som ännu finns
kvar i stora områden, medan mer genomgripande förändringar skulle behöva ske i Sverige och Finland och ännu mer i Danmark.  

WWW.JDB.SE/BERAS/