Juni 2008

Waldorfförskollärar- och waldorflärarutbildningarna hotade

Stockholms universitet (SU) har avvecklat utbildningen av lärare med waldorfinriktning och sagt upp sitt samarbete med Rudolf Steinerhögskolan. Anledningen sägs vara att litteraturen som används i kurserna inte vilar på vetenskaplig grund. Waldorfskolorna som är stort behov av lärare hamnar nu i en knivig situation.

Information om den avvecklade utbildningen fanns i slutet av juli fortfarande kvar på både Rudolf Steinerhögskolans och Stockholms universitets webbplatser utan något som säger att programmet inte kommer att starta till hösten. Det enda man kan hitta är en nyhet i mycket koncentrerad form på SUs webbplats som efter rubriken lyder "Programmet startar inte ht-08".

"Det finns anledning att debattera vikten av mångfald även inom utbildningsvetenskap"

Caroline Bratt, utbildningsansvarig för pedagogiska institutionen på Rudolf Steinerhögskolan (RSH) i Stockholm rapporterar här om läget mellan RSH och Stockholms universitet (SU).

I slutet av 1990-talet beslutade regeringen att behovet av utbildade waldorflärare ska tillgodoses inom ramen för den ordinarie lärarutbildningen. Lärarhögskolan i Stockholm fick uppdraget att i samarbete med Rudolf Steinerhögskolan (RSH) göra två waldorflärarutbildningar, en för förskollärare och en för klasslärare. Dessa utbildningar gav behörighet för såväl waldorfskola som kommunal grundskola.

Sedan starten 2002 har ca 60 waldorfförskollärare och waldorflärare utexaminerats på heltidsutbildningen vid RSH i Bromma. Både Lärarhögskolan och RSH har övervägande positiva erfarenheter av samarbetet. I den granskning som Högskoleverket genomfört av lärarutbildningen 2007 har ingen kritik riktats mot waldorfinriktningen.

Stockholms universitet, som tog över Lärarhögskolans verksamhet 1 januari 2008, beslutade 18/6 att avveckla utbildningen av lärare med waldorfinriktning och samarbetet med RSH. Beslutet innebär att de studenter som redan har påbörjat sin utbildning garanteras möjlighet att avsluta den som planerat med en behörighetsgivande lärarexamen. Men beslutet innebär också att inga nyantagningar ska ske fr.o.m. ht 2008. Stockholms universitet motiverar beslutet med att alltför stor del av den litteratur som används i kurserna inte vilar på vetenskaplig grund. RSH har frågat om närmare detaljer i motiveringen, men har ännu inte fått något svar. Det finns anledning att debattera vikten av mångfald även inom utbildningsvetenskap. RSH menar att waldorflärarutbildningen har ett existensberättigande även om den naturvetenskapliga fakulteten har ett eget sätt att bedöma vetenskaplighet.

Det finns ett stort behov av behöriga waldorfpedagoger och skolorna hamnar nu i en bekymmersam situation. RSH arbetar vidare i samtal med politiska beslutsfattare för att hitta en lösning på situationen. På kort sikt handlar det om att få en annan samarbetspartner med examensrätt för lärare, och på längre sikt vill vi försöka få egen examensrätt.

De deltidsutbildningar i Bromma som också drivs av RSH berörs inte av denna situation.

Mer information finns att läsa i nästa nummer av tidskriften Balder som utkommer i augusti 2008.